Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.:

Prezes Zarządu- mgr Janusz Zaremba,

p.o. Członka Zarządu- mgr Jacek Kowalewski

GOSPODARSTWO
OSIĘCINY

ul. Włocławska 2
88-220 Osięciny
tel: 54 265 00 75

Stanisław Szymczak
p.o. Kierownika Gospodarstwa
tel: 604 216 904

Małgorzata Wyrębska
Zootechnik
tel: 604 217 709

GOSPODARSTWO
MORZYCE

Morzyce
88-231 Bytoń
tel: 54 285 14 67

Stanisław Szymczak
p.o. Kierownika Gospodarstwa
tel: 604 216 904

GOSPODARSTWO
JARANTOWICE

Jarantowice
88-220 Osięciny
tel: 54 265 00 40

Jarosław Wochna
p.o. Kierownika Gospodarstwa
tel: 604 217 621

Damian Adamski
Zootechnik
tel: 668 504 892

GOSPODARSTWO
LATKOWO

Latkowo
88-220 Osięciny
tel: 54 265 00 01

Jarosław Wochna

p.o. Kierownika Gospodarstwa
tel: 604 217 621

GOSPODARSTWO
MICHAŁOWO

Michałowo
87-706 Sędzin
tel: 54 272 00 95

Piotr Zawadzki
p.o. Kierownika Gospodarstwa
tel: 604 216 136

Agnieszka Zawadzka
Zootechnik
tel: 668 555 198

GOSPODARSTWO
SEROCZKI

Seroczki
87-707 Zakrzewo

Piotr Zawadzki

p.o. Kierownika Gospodarstwa
tel: 604 216 136

GOSPODARSTWO
CHOTEL

Chotel
87-865 Izbica Kujawska
tel: 54 285 50 42

Franciszek Arciszewski
Kierownik Gospodarstwa
tel: 604 797 566

Stanisław Kropidłowski
Zootechnik
tel: 604 217 432

SAD
MORZYCE

Morzyce
88-231 Bytoń
tel: 54 2685 13 93

Andrzej Pączkowski
Kierownik Sadu
tel: 602 612 357

ZAKŁAD MECHANIZACJI
I TRANSPORTU

ul. Włocławska 2
88-220 Osięciny
tel: 265 00 69

Roman Małecki
Kierownik Zakładu
tel: 604 215 569

GRUPA
REMONTOWO-BUDOWLANA

ul. Włocławska 2
88-220 Osięciny

Roman Małecki
Kierownik Grupy
tel: 604 215 569

SUSZARNIA
I MIESZALNIA PASZ

Osięciny-Krzyżówki
88-220 Osięciny

Jerzy Patyk                                                                         p.o. Kierownika Suszarni i Mieszalni Pasz       tel: 606 663 983

Wojciech Grudzień                                                 Magazynier
tel: 668 555 393

NIP:   889 – 00 – 02 – 792

REGON:   910144364

RACHUNKI BANKOWE:

BNP Paribas S.A.75 2030 0045 1110 0000 0036 8810
B.S. Osięciny 69 9550 0003 2002 0000 2974 0001

KRS: 0000041394

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:

15 157 700 zł.

                                    OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (dalej Rozporządzenie) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018,poz.1000)  informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o, ul. Włocławska 2, 88-220 Osięciny. Kontakt :telefon: 054 265-00-38; adres e-mail: ohzosieciny@gmail.com
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail:marek.powala@wp.pl
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  1.  realizacji czynności urzędowych tj.: Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust.1 lit. a  Rozporządzenia;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia;
  3. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej na podstawie art.6 ust.1 lit. d Rozporządzenia;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art.6 ust.1 lit. e Rozporządzenia;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem na podstawie art.6 ust.1 lit. f Rozporządzenia.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 3. Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności prawnych . Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również   w formie profilowania.